Stadgar

för Senoren Möcklö Samhällsförening med huvudsäte i Karlskrona.

§1
Senoren/Möcklö Samhällsförening, nedan kallat SMS, är en partipolitiskt neutral sammanslutning av fastighetsägare och andra med föreningens syften sympatiserande personer.

§2 Föreningens syfte
SMS har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap av boende på Senoren och Möcklö, att verka för Senorens och Möcklös utveckling, för förbättrad service samt att Senorens och Möcklös kulturhistoriska arv dokumenteras och tillvaratas och att i ovanstående syften verka samordnande på och med föreningar och organisationer i första hand på Senoren och Möcklö samt Sturkö och Tjurkö.

§3 Styrelsens sammansättning
SMS’s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande väljes för en period av ett år, medan övriga styrelseledamöter väljes för en period av två år. Kassör och 2 ordinarie styrelsemedlemmar, respektive sekreterare och resterande 2 styrelsemedlemmar väljes vartannat år omlott. Vice ordförande väljs inom styrelsen om en period av ett år. Ersättare till styrelsen väljes varje år. Revisorerna, samt deras ersättare, väljes varje år. Valberedning väljes varje år. Avgående ledamöter kan omväljas. Avsägelse skall lämnas skriftligen till styrelsen i god tid innan årsskiftet. Eventuellt fyllnadsval under verksamhetsåret utförs inom styrelsen.

§4 Styrelsens uppgifter
Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje räkenskapsår. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Årligen före januari månads utgång skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavandet av föreningens medel och av sina åtgöranden i övrigt. Denna berättelse skall granskas av revisorerna, vilka har att före årsmötet därutöver avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

§5 Arbetsordning
Styrelsen äger att i en arbetsordning meddela närmare bestämmelser för arbetets bedrivande. Styrelsen utser kommittéer vid behov och upplöser desamma närhelst dessa inte behövs längre, förutom fastighetskommittén som väljes på årsmötet. Styrelsen utser övriga representanter för föreningen vid behov.

§6 Representation
För att, i demokratisk anda, sprida ansvaret för föreningens arbete över hela dess verksamhetsområde, är det önskvärt med en god representation av verksamhetsområdets byar i styrelsen. För att kontakten mellan SMS’s styrelse och verksamhetsområdets befolkning ytterligare skall stärkas, utses minst en byaman i varje by. Dessa väljs årligen på årsmötet.

§7 Sammanträden
Föreningens sammanträden är årsmöte och extra sammanträde. Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång. Styrelsen äger rätt att sammankalla extra sammanträde med föreningen på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig att utlysa, när det för viss angiven fråga påfordras av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra sammanträde får beslut ej fattas i andra frågor än som angivits i kallelsen. Styrelsemöte hålls när så erfordras. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande, inklusive ersättare.

§8 Fastighetskommittén
Fastighetskommittén handhar ärenden som handlar om fastigheten ”Senorens skola”. Kommittén inom sig utser personer till de poster som krävs utöver årsmötets val. En person i kommittén skall vara med i SMS styrelse. Kommittén har egen ekonomi, kassa och bokföring, men har samma revisorer som SMS. Det åligger kommittén att informera SMS styrelse om ”större” investeringar under året över 10 000 kr. Kommittén föreslår uppläggning och storlek på reparationsfond. Årsredovisning skall före januari månads utgång lämnas till revisorerna. Kommittémöte hålls när så erfordras. Kommittén är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.

§9 Kallelse
Kallelse till årsmötet skall, tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse anslås på föreningens anslagstavlor och utlyses på lämpliga andra platser senast två veckor före mötet. För extra sammanträde skall dagordningen utlysas och anslås senast en vecka före mötet.

§10 Medlemsförvaltning
Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen får utesluta medlem som inte inom föreskriven tid erlägger beslutad årsavgift eller som, enligt styrelsen, motverkar föreningens intresse. Normalt sker inträde automatiskt genom betalning av medlemsavgift och utträde anses också ske automatiskt genom utebliven medlemsinbetalning.

§11 Medlemsmandat
Vid föreningens årsmöten äger varje röstberättigad medlem en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt för mer än en fullmakt åt gången. Vid styrelsemöten används i första hand ersättare, och till dessa möten gäller inte fullmakt för annan deltagare.

§12 Omröstning
All omröstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, om inte sammanträdet beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, förutom vid personval där utfallet avgörs genom lottning.

§13 Årsmötets dagordning
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling.
1)    Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.
2)    Fastställande av föredragningslistan.
3)    Godkännande av kallelse.
4)    Behandling av fastighetskommitténs verksamhets- och revisionsberättelse.
5)    Behandling av styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse.
6)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastighetskommittén.
7)    Val av ordförande för verksamhetsåret.
8)    Val av kassör (om mandatperioden är slut).
9)    Val av sekreterare (om mandatperioden är slut).
10)    Val av övriga ledamöter( för vilka mandatperioden är slut)
11)    Val av ersättare till styrelsen.
12)    Val av fem ledamöter i fastighetskommittén, varav minst en person utses från vald styrelse.
13)    Val av ordförande i fastighetskommittén.
14)    Val av kassör i fastighetskommittén.
15)    Val av två revisorer.
16)    Val av en ersättare till revisorerna.
17)    Val av byamän.
18)    Fastställande av firmatecknare i styrelsen / fastighetskommittén.
19)    Fastställande av innehavare av dispositionsrätt i styrelsen / fastighetskommittén.
20)    Val av valberedning.
21)    Fastställande av årsavgiftens storlek.
22)    Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet.
23)    Övriga ärenden som sammanträdet beslutar uppta till behandling.

§14 Motioner
Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall anmälas till styrelsen senast en vecka före mötet.

§15 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar får endast fattas vid årsmötet. Förslag om förändring presenteras årsmötet skriftligen på sådant sätt att både gammal och ny lydelse entydigt framgår. För giltighet av sådant beslut erfordras att detsamma fattas med minst 3/4 dels majoritet av på årsmötet närvarande röstberättigade.

§16 Förenings upplösande
Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmötet. För giltighet av sådant beslut erfordras att detsamma fattas vid två näst efter varandra följande årsmöten med minst 3/4 dels majoritet. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål, som kan anses gagna föreningens syften.

Revisonshistorik
Beslut om ändringar i stadgarna har fattats vid årsmötet den 9 mars 2003, den 14 mars 2004, den 26 mars 2006 samt den 13 mars 2011.